INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2020

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na CODOGNOTTO Polska Sp. z o.o. (dalej: „CODOGNOTTO” lub „Spółka”) wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”.

A. Informacje ogólne dotyczące Spółki

CODOGNOTTO to podmiot związany z logistyką i transportem, w szczególności, drogowym, morskim i lotniczym. Spółka oferuje swoim klientom: 
- transport drogowy ładunków FLT i LTL kompletnych i częściowych,
- transport drogowy ładunków drobnicowych, 
- transport oceaniczny ładunków FCL (pełno-kontenerowych) i LCL (drobnicowych), 
- transport ładunków lotniczych. 
CODOGNOTTO zapewnia także zarządzanie operacjami związanymi z transportem i logistyką dla wiodących firm na całym świecie. Jest to możliwe dzięki posiadaniu zespołu doświadczonych pracowników, którzy na każdym etapie łańcucha produkcyjnego oferują możliwość konsultacji i optymalizacji procesów występujących w przedsiębiorstwach kontrahentów. Pracownicy Spółki wypełniają również wszelkie obowiązki związane z odprawami celnymi, magazynowaniem, znakowaniem, pakowaniem i ubezpieczaniem ładunków. 
CODOGNOTTO podejmuje współprace z przedsiębiorstwami transportowymi na całym świecie. Spółka jest również świadomym podmiotem pod względem dbałości o środowisko i zapewnianie bezpieczeństwa, zarówno personelu, jak i transportowanych ładunków. CODOGNOTTO została nagrodzona Certyfikatem Doskonałości europejskiego nadzoru zgodnie z ISO 14000:2004 oraz certyfikatem jakości IQNet za spełnienie wymagań ISO 9001:2008.

B. Główne wytyczne realizowanej strategii podatkowej

CODOGNOTTO przestrzega przepisów prawa podatkowego, wypełnia wszelkie obowiązki podatkowe nałożone na Spółkę, a także dokonuje analizy i oceny wpływu podejmowanych czynności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na zagadnienia podatkowe. 
W tym celu CODOGNOTTO realizuje strategię podatkową będącą instrumentem istotnym dla zarządzania kwestiami związanymi z podatkami, podejmowania decyzji biznesowych oraz terminowego wypełniania wszelkich obowiązków podatkowych. 
Realizowana strategia podatkowa zawiera bowiem, w szczególności, zbiór procesów i procedur obejmujących środki dzięki którym CODOGNOTTO wypełnia obowiązki podatkowe w sposób rzetelny, niewadliwy i terminowy. 
CODOGNOTTO wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze prawa podatkowego. Każda podejmowana przez Spółkę decyzja jest analizowana pod kątem potencjalnego ryzyka podatkowego z uwzględnieniem należytej staranności. Zidentyfikowane w ten sposób ryzyko jest ograniczane przy zastosowaniu właściwych mechanizmów. 
W przypadku wystąpienia wątpliwości bądź potrzeby przeprowadzenia konsultacji, CODOGNOTTO współpracuje również z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.
Z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w zakresie realizowanej strategii podatkowej jest ona poddawana corocznemu przeglądowi i aktualizacji. 

C. Przedstawienie wymaganych prawem informacji dotyczących realizowanej strategii podatkowej

Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:
CODOGNOTTO jest podmiotem przestrzegającym prawa podatkowego oraz wykazującym się transparentnością podatkową. 
Pracownicy zatrudnieni w dziale księgowym CODOGNOTTO regularnie delegowani są na szkolenia oraz warsztaty pozwalające na poszerzenie wiedzy z tego zakresu oraz zapoznawanie się z pojawiającymi się w przepisach prawa podatkowego zmianami. 
Ponadto, CODOGNOTTO podejmuje szereg działań, które mają na celu:
- zachowanie należytej staranności w podejmowaniu współprac oraz nawiązywaniu relacji z nowymi kontrahentami i klientami,
- wypełnianie zobowiązań podatkowych w sposób rzetelny, 
- terminowe deklarowanie oraz opłacanie kwot zobowiązań podatkowych,
- ograniczanie ryzyka podatkowego. 
Wśród działań związanych z powyższymi obszarami należy wskazać wdrażanie przez CODOGNOTTO procesów i procedur , dzięki którym pracownicy Spółki mają świadomość w jaki sposób powinny być podejmowane poszczególne czynności w zakresie prawa podatkowego. 

Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:
W 2020 r. CODOGNOTTO nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
CODOGNOTTO dąży do terminowego, rzetelnego i niewadliwego wywiązywania się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych, co przekłada się na podejmowanie czynności takich jak, w szczególności: 
- prowadzenie ewidencji podatkowych wymaganych prawem, które pozwalają na kalkulację zobowiązań podatkowych Spółki, 
- regulowanie zobowiązań podatkowych w ustawowych terminach, 
- składanie niezbędnych zeznań podatkowych w ustawowych terminach, 
- pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych i wpłacanie ich na rachunek właściwego organu w ustawowym terminie, 
- dokonywanie weryfikacji obowiązków w zakresie podatku u źródła, 
- monitorowanie wystąpienia schematów podatkowych objętych obowiązkiem raportowania, 
- raportowanie schematów podatkowych na właściwym druku w przypadku wystąpienia takiego obowiązku.

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej:
W 2020 r. CODOGNOTTO nie zidentyfikowała transakcji będących schematami podatkowymi, a w związku z tym Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schemacie podatkowym.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
W 2020 r. CODOGNOTTO przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych w oparciu o ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. Transakcje dotyczyły zakupu usług transportowych od podmiotów powiązanych z siedzibą w Austrii oraz we Włoszech.

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych 
W 2020 r. CODOGNOTTO nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej
W 2020 r. CODOGNOTTO:
- nie składała wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
- nie składała wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
- nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
- nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 
W 2020 r. CODOGNOTTO nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

2021 16 Dec